Active windows 10 bản quyền trong 6 giây

[TẢI VỀ]

HƯỚNG DẪN:
-Script kích hoạt bản quyền kỹ thuật số Windows 10.
-Kích hoạt Windows 10 VĨNH VIỄN với giấy phép kỹ thuật số.        
[Tất cả các file sạch 100% khi kiểm tra bằng virus total]